Kalp Damar Cerrahisi Abstrak 1

Acil girişim yapılan Kalp Koroner Arter Bypass Greftlemesinde Ankaferd’in lokal kullanımı

kanama durdurucu, ankaferd, bloodstopper

Arka Plan: Acil girişim yapılan kalp cerrahileri sonrasında massif kan transfüzyonu gerektiren şiddetli kanamanın %1-3 olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle transfüzyona bağlı komplikasyonlar ve yan etkiler görülebilir. Bu çalışmanın amacı yeni bir topikal kan pıhtılaştırıcı olan Ankaferd kan pıhtılaştırıcının (ABC) Koroner Arter Bypass Greftlemesi (CABG) öncesinde klopidogrel ve asetil salisilik asit (ASA) ile tedavi edilen acil giriş yapılmış kalp CABG hastalarındaki mediastinal kanamayı azaltmak konusundaki etkinliğini değerlendirmektir.

Gereçler ve Yöntems: Yüksek doz klopidogrel (600 mg) ve 300 mg ASA verilen 25 CABG hastası çalışmaya dahil edilmiştir (ABC grubu). 25 hasta da karşılaştırma için çalışmaya dahil edilmiştir (plasebo grubu, CG). Protamin sülfat verildikten sonra 10 mL ABC solüsyonu mediastinum ve epikardiyal keseyi kapsayan cerrahi alana sprey ile uygulanmıştır. Her iki gruptaki mediastinal drenaj, tamponada bağlı tekrar cerrahi, gerekli kan ve kan ürünleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Ameliyat sonrası ortalama kanama miktarı ABC grubunda 230 mL iken CG’de 490 mililitredir (P=0.001). Yoğun Bakım Ünitesinde (ICU) kanama ABC grubu ve CG’de sırasıyla 410 mL ve 680 mililitredir (P=0.0022). Mediastinumdaki ortalama toplam kanama miktarı ABC grubunda 530±280 mL, CG grubunda 990±440 mL’dir (P=0.001). Ototransfüzyon miktarları aşağıdaki gibidir: ABC grubunda 175 mL ve CG’de 290 mL (P=0.002). ABC grubundaki hiçbir hastaya cerrahi revizyon yapılması gerekmemiştir fakat kardiyak tamponad nedeniyle CG grubundaki dört hastaya (%16) cerrahi revizyon yapılmıştır. CG grubundaki 17 hastaya düşük postoperatif hematokrit düzeyi nedeniyle transfüzyon yapılmıştır. CG grubundaki ortalama hematokrit düzeyi 17±2.3’tür. Taze donmuş plazma ve plateletlerinin transfüzyonu şu şekildedir: ABC grubunda 0.2 ve 0, CG grubunda 0.3 ve 0.4.

Sonuç: Bizim sonuçlarımız lokal olarak kullanılan 10 mL ABC’nin kanamayı önemli düzeyde azalttığını göstermektedir. Bu nedenle PRBC, plateletler ve toplam kan birimlerinin transfüzyon gereksinimleri acil girişim yapılan kalp CABG geçiren ve klopidogrel ile ASA kullanılan hastalarda daha düşüktür. Daha önce klopidogrel ve ASA uygulanan hastalarda acil CABG sonrası kan transfüzyon gereksinimlerinin ve mediastinal kanamanın yüksek olmasına bağlı kardiyak tamponadı gidermek için biz güçlü bir pıhtılaştırıcı ajan olan ABC solüsyonunun lokal olarak kullanılmasını öneriyoruz.

Referans:  Atalay H, et al. Local Use of Ankaferd Blood Clotter in Emergent Beating Heart Coronary Artery Bypass Grafting. The Open Cardiovascular Medicine Journal, 2015, 9, 18-25