Acil Servis Kesik Banner

Cilt ve cilt altı kesilerinde Ankaferd BloodStopper kullanımı

kanama durdurucu, ankaferd, bloodstopper

Al ve arkadaşlarının çalışmasında (2008) ABS ile normal steril spançın cilt‐cilt altı kesilerinde meydana gelen kanamanın kontrolü üzerine etkileri arasında fark olup

olmadığı araştırılmıştır.Sağ veya sol hemitoraksa port takmak için tam sterilizasyon sağlandıktan sonra 2.5 cm genişliğinde, 0.5 cm ile 1 cm derinliğinde cilt‐cilt altı eksizyon yapılmıştır. Meydana gelen kanamayı durdurmak için ABS ile normal steril spanç kullanılmıştır. Bu işlem için ABS’nin 2.5 cm x 7 cm büyüklüğünde ve 3 mL ABS içeren steril tampon formu ikiyebölünerek kullanılmıştır. Karşılaştırma için aynı ebatlarda normal steril spanç kullanılmıştır. Tamponlar kanamanın üzerine konularak normal bir bası uygulanmış ve her 20 saniyede bir tamponlar hafif kaldırılıp kanama kontrol edilmiştir. Kanamaların kontrol altına alınıp alınamadığı, durma süreleri, tekrarlayıp tekrarlamadığı ve gelişen komplikasyonlar kaydedilmiştir. Hastalar bir ay süre ile takip edilmiş ve sonuçlar iki grup arasında karşılaştırılmıştır. Tüm işlemler aynı kişi tarafından yapılmıştır. İşlem öncesi tüm hastaların tam kan, biyokimya, PT (İNR) değerleri kaydedilmiştir.

 

Çalışmaya toplam 69 hasta (36, %52.2 kadın olmak üzere) dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 50.6±13.2 yıl, ortalama vücut ağırlıkları ise 69.5±11.1 kg idi. Hastaların 22’sinde (%31.9) kolon kanseri, 11’inde (%15.9) lösemi olmak üzere, hepsinde değişik sistemkanseri tanısı mevcuttu. Otuz yedi hastada ABS tampon, 32 hastada normal steril spanç kullanılmıştır. Normal steril spanç kullanılan hastalarda kanama durana kadar geçen süre ABS kullanılanlara göre yaklaşık 4 katı daha uzundu. Her iki gruptan da birer hastada kanama tamponlarla 200 sn içinde durdurulamamıştır. ABS kullanılan hastaların dokuzunda (%24.3), normal spanç kullanılan hastaların 16’sında (%50.0) kanama durduktan sonra tekrarlamıştır (Tablo 6.1). Çalışma sırasında sadece beş hastanın trombosit değerleri 20‐70×103/μL arasında idi; bunun dışında tüm hastaların tüm laboratuvar değerleri normal sınırlar içerisinde idi.

 

Sonuçta ABS kullanılan hastalarda kanama daha kısa sürede durdurulmuş ve daha az oranda tekrarlamıştır. Bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamı çıkmıştır (kanamanın durma süresi için p=0.027, kanamanın tekrarlama sıklığı için p=0.020).

Referans:  Behcet Al ,et al, Effectiveness of Ankaferd blood stopper in the topical control of active bleeding due to cutaneous-subcutaneous incisions. Saudi Med J. 2009 Dec;30(12):1520-5.